Corsa

Grup Corsa > POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA), a la xarxa social

D’acord amb el deure d’informació que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA), d’ara endavant el responsable, vol posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal de les persones que voluntàriament accedeixen a la pàgina oficial del responsable i la fan servir. L’accés i l’ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial del responsable suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les dades personals segons el que s’hi preveu.

2. Dades de menors d’edat o incapacitats

L’accés i el registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit que els menors de catorze (14 anys) accedeixin a la pàgina oficial del responsable i la facin servir. Per la seva part, si l’usuari és incapaç, el responsable adverteix que serà necessària l’assistència consentida de la persona titular de la pàtria potestat o la tutela de l’usuari o el seu representant legal per accedir i fer servir aquesta pàgina oficial del responsable. El responsable quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapacitats. Aquesta responsabilitat serà dels seus representants legals, en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que el responsable, amb domicili social al c/ Sardenya, 397-399, entresol 8a, 08025 Barcelona, té la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i s’emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i l’ús de la pàgina oficial del responsable, en aquesta xarxa social, sens perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual hi ha la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals que l’usuari proporciona voluntàriament al responsable, a través de la seva pàgina oficial, formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del responsable, amb la finalitat d’oferir-li informació del responsable per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti efectuar comunicacions comercials, enviaments de newsletter als usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el responsable i altres usuaris i establir comunicacions amb tercers.

Des del moment en què l’usuari fa servir aquesta pàgina oficial, presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés perquè el responsable tracti les seves dades personals a fi de prestar correctament els serveis esmentats, d’acord amb el que estableix aquesta política.

L’usuari és lliure de fer servir la pàgina oficial del responsable, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades, no l’haurà de fer servir ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del responsable, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a aquesta política com a les normes i condicions de la plataforma. L’usuari és responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquest política i les normes de la plataforma.

L’usuari únicament pot publicar en aquesta pàgina oficial del responsable dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte dels quals tingui l’autorització de tercers.

El responsable té dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial —de manera unilateral i sense comunicació ni autorització prèvia de l’usuari— qualsevol contingut que publiqui l’usuari quan aquest infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes que estableix aquesta política i les normes de la plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals el responsable tingui prevista la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i els continguts que publiqui a la pàgina oficial del responsable, a la xarxa social, podran ser coneguts per la resta d’usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i els continguts que publiqui l’usuari a la pàgina oficial del responsable, en aquesta xarxa social, seran objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la mateixa naturalesa del servei.

El responsable únicament té previstes la realització de cessions o comunicacions de dades que, a raó de la normativa vigent, hagin de dur a terme jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

El responsable adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades d’acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través d’aquesta pàgina oficial en aquesta xarxa social, i que no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i les utilitzacions posteriors de les dades personals que puguin efectuar tant la persona titular de la xarxa social com tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que puguin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni dels responsables a qui a través d’hiperenllaços el responsable remet als usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

El responsable adverteix l’usuari que, tret que hi hagi una representació legalment constituïda, cap usuari no pot fer servir la identitat de cap altra persona ni comunicar-ne les dades personals, per la qual cosa l’usuari a tota hora ha de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari ha de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del responsable, en la mateixa.

8. Drets que assisteixen la persona interessada:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i a la limitació o l’oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. Altra informació d’interès

El responsable pot modificar i/o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la publicada actualment i que es recull aquí. Per això, l’usuari ha d’accedir-hi periòdicament a fi de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el responsable, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les adreces i dades de contacte següents:

CORPORACIÓN DE ORGANIZACIONES Y REPRESENTACIONES, SA (CORSA)
C/ Sardenya, 397-399, entresol 8a, 08025 Barcelona
info@corsa.es

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades per la persona titular de la xarxa social per a l’ús d’aquesta.